Ваші запити по статусу

+1
Виконано

Add a fast open feature

Henrique Boaventura 9 років тому оновлено Jon Skinner 7 років тому 1
+5

New files don't update the project side bar

Henrique Boaventura 9 років тому оновлено Phillip Harrington 8 років тому 4
+22

Coffee Script syntax highlight/code inteligence support

Henrique Boaventura 9 років тому оновлено Alexey Romancthouк 8 років тому 2
+8

reStructured text highlight don't work

Henrique Boaventura 9 років тому оновлено Tobias McNulty 9 років тому 3
0

Exclude certain files from the project list

Henrique Boaventura 9 років тому оновлено lanzz 9 років тому 1
+3

Code folding doesn't work properly

Henrique Boaventura 9 років тому оновлено Felipe Prenholato 9 років тому 1